Đây là một phiên bản cũ của văn kiện!


Hành trình có chỗ sẵn

Logo Bassac

Sẵn sàng đi hôm nay và ngày mai

Vào ngày mai, có 10 cabins sẵn theo caibe-cantho và 12 theo cantho-caibe.
Vào ngày mốt, có 10 cabins sẵn theo cantho-caibe và 12 theo caibe-cantho.

Tham khảo ngày khác

Trong khi chúng ta chuyển web tới máy chủ mới, một số chương trình sẽ trình bằng tiếng Anh. Xin Quý khách thông cảm.
  as PDF
Copyright (c) 2014-2021 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540 / 0903 033 148